ISPRAVE

Isprave su kratki pisani sastavi kojima se dokazuje ili tvrdi postojanje nekih činjenice, a mogu biti javne i privatne. Javne isprave izdaju organi i druga pravna lica na osnovu javnih ovlašćenja. Oblik im je regulisan zakonskim propisima (uverenjem, potvrda, dozvola itd.)

Privatne isprave jesu sastavi koje izdaju pravna ili fizička lica, a u pitanju su poslovi koji nisu iz oblasti njihovih javnih ovlašćenja (ugovor, priznanica, testament, revers, ovlašćenja i sl.)

 Neke isprave mogu biti i javne i privatne, što zavisi od toga ko ih izdaje i od svrhe izdavanja.

Uverenje

Uverenje je isprava kojom se potvrđuje neko činjenično stanje, a na osnovu raspoloživih službenih evidencija (uverenje o državljanstvu, plaćenom porezu, završenoj školi). Uverenje može biti izdato i na osnovu neposrednog uvida – pregleda (lekarsko uverenje i sl.). Zavisno od činjenica koje se dokazuju uverenja mogu biti privremena i trajna.  Izdavanje uverenja može se racionalizovati pripremanjem obrazaca.

Potvrda

Potvrda potvrđuje istinitost neke činjenice. Kada potvrdu izdaje pravno lice ona je javna isprava, a ako je izdaje fizičko lice onda predstavlja privatnu ispravu.

Izdaje je nadležni organ o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju  i najčešće je to  na pripremljenim obrascima.U zavisnosti od značaja iznetih podataka, za koje  potpisanik garantuje, one se zavode, ali se mogu izdati i bez delovodnog broja . Oblikuje se u dve forme – u evropskoj ili kombinovanoj i evropsko-američkoj. Na primer neka organizacija izdaje potvrdu radniku zaposlenom u njoj radi ostvarivanja prava na rešavanje stambenog pitanja. Ako ovu ispravu izdaje neka privatna samostalna radnja  određenog vlasnika onda predstavlja privatnu ispravu. Može se oblikovati na formatima A5 i A4 što zavisi od obima teksta.

Revers

Revers je pisani sastav kojim se potvrđuje uzimanje nekih predmeta, stvari, dokumenata i sl. na određeni rok uz obavezu vraćanja za izvesno vreme u nepromenjenom stanju. Zato je potrebno da se u reversu da kraći opis iznetog predmeta i stanja u kome je primljen da bi se izbegli eventualni nesporazumi prilikom vraćanja. U velikim ustanovama ili preduzećima, gde se predmeti (npr. alat iz radionice ili magacina) uzimaju svakodnevno, koriste se posebni obrasci (internog tipa), ali i propisani obrasci reversa.

Ako ovu ispravu izdaje pravno lice ona je javna, a ako je izdaje fizičko lice onda je revers privatna isprava.Revers moze pisati škola kao ustanova ako pozamljuje sportsku opremu odredjenom košarkaškom klubu ili pojedincu. Revers se po povratku predmeta ili stvari poništava. Oblikuje se u francuskoj formi, mada može i u kombinovanoj evropsko-američkoj formi

Molba

Molba predstavlja kratak pisani sastav kojim pošiljalac od primaoca traži da obavi određeni posao ili da mu učini uslugu. Na primer da mu odobri odsustvovanje sa posla radi polaganja stručnog ispita, da mu izda određenu potvrdu, pošalje neko obaveštenje.Molba se piše kao službeni dopis ili poslovno pismo.

Priznanica

Priznanicom se potvrđuje prijem novčanih sredstava. Ona može da bude javna ili privatna. Sadrži obavezne delove koji se odnose na podatke o davaocu i primaocu novca, razlogu uzimanja novca, vremenu trajanja priznanice (nije neophodno), a tu su i mesto, pečat i potpis pravnog lica, odnosno bez pečata za fizičko lice. 

Punomoćje

Punomoćje predstavlja ispravu u kojoj jedno lice ovlašćuje drugo lice. Obično se sastavlja u blok ili francuskoj formi. Mora da sadrži: podatke o vlastodavcu, potpune podatke o punomoćniku (ime i prezime, zanimanje, broj lične karte, adresu), svrhu izdavanja punomoćja, vreme trajanja punomoćja, mesto i datum izdavanja, potpis i pečat za pravno lice. PUNOMOĆJE često se zove i ovlašćenje. 

 Pozivnica

Pozivnica je kratak pisani sastav kojim se stranka (određeno lice) poziva na sastanak, razgovor, prijem i sl. Pojedine službe ili ustanove (sudovi, opštinske službe ili vojni odseci) koriste posebne obrasce pozivnica za svoje potrebe.

Advertisements

Zadaci

1. zadatak 

Zaposlen si kao referent nabavke  u Vojvođanskoj banci. Pošto želite da banku ulepštate saksijskim cvećem, sastavi odgovarajuće poslovno pismo. Naziv  primaoca je  cvećara „Vivaldi”iz Užica čija je adresa Dimitrija Tucovića 83  (poslovno pismo sastaviti u zupčastoj i kombinovanoj formi).

  • Vojvođanska banka a.d. Užice,Trg slobode 7
  • Matični broj: 08074313
  • PIB: 101694252
  • POSLOVNI RAČUN: 908 – 35501 -78
  • DELATNOST: 6419

Napomena: poslovno pismo otkucati ćirilicom. Tekst poslovnog pisma i podatke koji nedostaju osmisli i dodaj. 

2. zadatak 

Zaposlen si kao referent prodaje u preduzeću „Papirni svet“. Sastavite odgovarajuće poslovno pismo  kojim nudite vaše  proizvode  Vojvođanskoj banci. Tekst poslovnog pisma  i podatke osmisli i dodaj. Poslovno pismo otkucati latinicom u blok i punoj formi. 

Papirni svet,   adresa  Masarkova 3

PIB: 101256421, email: papirni@ptt.rs

Tel: 011/256-456, tekući račun: 170-125-456.

Katalog preduzeća „Papirni svet“

 

Poslovna korespondencija

U poslovnu korespondenciju spada prepiska između poslovnih saradnika (partnera) – pisma, računi, ugovori i ostali poslovna dokumenta, koje je jedna firma šalje drugoj, radi ostvarivanja poslovne delatnosti. Postoje tri grupe dokumenata:
  • poslovna pisma
  • interno ustanovljeni obrasci
  •  propisani obrasci.
Poslovno pismo
se sastavlja i šalje posebno za svaki novi posao i svakom novom poslovnom partneru. Sadržaj je uvek nov, drugačiji za svaki novi slučaj, prilagođen predmetu poslovanja.
Poslovni obrazac
je ustanovljen u organizaciji za određenu vrstu posla istog sadržaja koji se ponavlja na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. Svaka firma u skladu sa svojim poslovanjem kreira obrasce u koje se na nedeljnoj ili dnevnoj osnovi. U poslovne obrasce spadaju: ugovori, računi, fakture, zaključnice, dostavnice,  nalozi i dr. (primeri jedna naša faktura, formular koji popunjavaju polaznici, anketa koju popunjavaju polaznici…)
Propisani obrasci
su namenjeni za dokumenta kojima se služe organi javne uprave i ustanove i preduzeća od opšteg interesa. Njihov oblik je propisan podzakonskim aktima ili propisima organa uprave, ustanova… Primeri fakultetska diploma, školsko svedočanstvo, lekarsko uverenje, poreska prijava, opšta uplatnica, zdravstvena knjižica…

Pojam korespondencije

Reč korespondencija potiče od latinske reči correspondentia i znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska. Pod korespondencijom se podrazumevaju pisma, telegrami, poslovni dokumenti dobijeni od drugih preduzeća i ustanova ili upućeni drugim preduzećima ili ustanovama. U širem značenju reč korespondencija može da označava način odnosno vid komunikacije.

Korespondent  je lice koje sa nekim vodi prepisku, lice koje šalje i prima pisma. 

Vrste korespondencije

Postoji tri vrste korespondencije:

* Privatna korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između članova porodice, srodnika ili prijatelja.
* Poslovna korespondencija: vrsta korspondencije koja se odvija između privrednih organizacija javnih i privatnih.
* Službena korespondencija: vrsta korespondencije koja se odvija između organa državne uprave i između drugih državnih organa: sudskih, vojnih, diplomatskih, kozularnih…
 

Poslovna pisma

Poslovno pismo je dokument kojim se jedna firma obraća drugoj radi ostvarivanja svog poslovnog interesa. Svako poslovno pismo ima glavne i sporedne delove.
Glavni delovi su:
zaglavlje, mesto i datum pisanja, adresa primaoca, sadržaj i potpis.
Sporedni delovi
olakšavaju i ubrzavaju razvrstavanje poslovnih pisama, ali nisu obavezni. To su: pozivni znaci, kratak sadržaj predmeta, oslovljavanje, oznaka priloga, oznaka načina otpreme,raspored kopija, dodatak pismu.